A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének fényképgyűjteményéből

2018-05-23 /

A Sárospataki Református Kollégium évszázadok óta szellemi központja Felső-Magyarország reformátusságának. Az innen kirajzó lelkipásztorok, az itt működő nyomda, a nyugati protestantizmussal szoros kapcsolatban álló pataki szellemi élet mindig is döntő befolyással voltak régiónkra. A Kollégium Tudományos Gyűjteménye, Könyvtára, Levéltára, egyéb gyűjteményei, így pl. Fotótára az Észak-magyarországi reformátusok történelmének páratlan tárháza. Így gazdag anyagot őriznek itt a majd' 450 éves sajószentpéteri gyülekezet múltjáról is.A templomtér régi szentpéteri képeslapon


A honlapunkra került anyag legidősebb rétegét a képes levelezőlapok képezik. Ezek gyűjtésének intenzívvé válása a Kollégium legendás professzora, Újszászi Kálmán nevéhez fűződik. Ő a Magyarországon a két világháború között kibontakozó falukutató mozgalom egyik ideológusa, a szakszerű kutatások elméletének kidolgozója volt. Teológiai hallgatóit a való életre készítette fel, számukra falujárásokat szervezett, ehhez kapcsolódó, egyéni kutatási munkákat adott. A legációba induló hallgatóknak is feladatul adta, hogy a célállomásukról gyűjtsenek adatokat, képeket, képeslapokat. Ezen érdeklődésére aztán a gyülekezetbe került tanítványai később is emlékeztek, évtizedekkel később is küldözgették Patakra a képeket, amikor a református gyűjtemény direkt gyarapítását a politikai rendszer szinte lehetetlenné tette.A templom északkelet felől 1965-ben 


Az itt közzétett fényképek másik nagy csoportját az 1950-es évek végén, ill. az 1960-as években készített felvételek adják. Ekkor, a kissé oldódó politikai légkörben a református gyűjtemény - nem minden célzatosság nélkül - végigfotóztatta nem csak az egyház templomait, klenódiumait, hanem az akkor már évtizedek óta államosított, de még álló, fellelhető egykori vagyontárgyait, épületeit is. E gyűjtés szintén felbecsülhetetlen gyülekezet- és várostörténeti  adalékokkal szolgál. Iskolák, tanítói és harangozói lakok, pincék, temetők, az egykor önmagát saját erejéből, vagyonából, minden külső támogatás nélkül fenntartani képes Református Egyház rég elmúlt állapotának maradványait vetíti szemünk elé. E képeket Sipos Zoltán, Szabady József és Várady József készítették.Szemere Kata úrasztali terítője


A közelmúltban módunkban állt átnézni e gyűjtemény képanyagát. A gyűjtemény tudós vezetője, nagytiszteletű PhDr. Dienes Dénes jóvoltából van lehetőségünk e honlapon is bemutatni a sajószentpéteri vonatkozású képanyag válogatott sorát. E helyen is szeretnénk ezért köszönetet mondani gyűjteményi igazgató úrnak illetve valamennyi, munkánkhoz segítséget nyújtó munkatársának.


Értékőrző munkájukra Istenünk gazdag áldását kívánjuk!A református egyház volt pincéi a szentpéteri szőlőhegyen


Évszázados hagyomány az is, hogy a Patakhoz valamilyen módon kapcsolódó személyek, teológusok, gyülekezetek könyvekkel igyekeznek gyarapítani az ősi Nagykönyvtárat. Gyülekezetünk ilyen indíttatástól vezérelve, megköszönve a Gyűjtemény munkatársainak segítségét, a legutóbb megjelent két, városunkkal foglalkozó kötet (Üdvözlet Sajó-Szent-Péterről, ill. Válogatott források Sajószentpéter történetéből) egy-egy példányát ajándékozta a Nagykönyvtárnak.


A Szerk.

Galéria


A Bányai Gyülekezet képei a Pataki Kollégium Gyűjteményében

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének Fotótára a Sajószentpéter-Bányai Gyülekezetről és a kistemplomról is őriz felvételeket. Mivel a két gyülekezet múltja és jelene ezer szállal kapcsolódik egymáshoz, e képeket is bemutatjuk honlapunkon.

16 kép

Régi szentpéteri képeslapok
Néhány szép régi szentpéteri képeslap városunkról. (Az itt közreadott képek a Sárospataki Református Tudományos Gyűjteményből ill. az internetről származnak.)
28 kép

A Nagytemplom a pataki Kollégium Fotótárának képein

Természetesen a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye legtöbb képet a műemlék Nagytemplomról őriz. A bő negyven évvel ezelőtti felvételeken jól látszanak a templom környezetének a maitól erősen eltérő viszonyai: az omló vakolatú, vizes falú templom, a magas (azóta az eredeti szintjéig elhordott) feltöltés a falak körül, a ma már nem létező vaskerítés, az akácfák - egyáltalán a buja növényzet - a templomudvaron, a már 40 éve is rossznak, hiányosnak tűnő, de csak 1992-ben kicserélt palatető, az akkor még létező toronyóra, a templomtól nyugatra, a téren a Zelena János párttitkár által személyesen tervezett "szovjet hősi emlékmű", ami szerencsére azóta szintén eltűnt, a diktatúrával és a Vörös Hadsereggel együtt...

57 kép

A református Ótemető képei a pataki Kollégium gyűjteményéből
A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének fotótárában találunk néhány archiv fényképfelvételt a szentpéteri Ótemetőről is. Itt a jól ismert, ma is meglévő síremlékek, pl. a Lévay-, Somossy- és Vadászy sírkertek képein túl fontos az eddigi egyetlen, hiteles régi református fejfa itt megőrződött képének bemutatása. Kakukktojásként szerepel itt egy - valószínűleg 19. század eleji - sírkő, amely a Nagytemplom udvarában volt és ot van ma is - uolsó hírmondójaként az egykor itt létező temetőnek.
6 kép

Városi fénykép felvételek a pataki Kollégium gyűjteményéből
A Nagytemplomot fotografáló személyek nem mulasztották el az egyéb, érdekesnek tűnő, részben református vonatkozású, főleg Kálvin (akkoriban Béke) téri épületek dokumentálását sem. Ezek, a volt ref. iskola, harangozói lak, kúriák, állapotának rögzítése szintén város- és gyülekezettörténeti jelentőségű.
11 kép

Parókiánk képei a sárospataki Kollégium tudományos gyűjteményében

Parókiánk épülete legalább kétszáz éves múltat tudhat maga mögött. Érdekes viszont, hogy csak az elmúlt 40 évben milyen jelentős változásokon ment keresztül. A gyülekezeti terem - a képek tanúsága szerint - a szomszédos helyiséggel (ma iroda és konyha) egybenyitva szolgálta a híveket, ma is meglévő bútorzatával. (Figyeljünk a falakon lévő dísztányérokra és Jézus-képre!) Az udvar is alaposan átalakult. A képen még nyitott árkádokat beüvegezték, a jellegzetes kerekeskút eltűnt. az udvaron a Perjéssy lelkészcsalád fényképezkedik, Perjéssy László tiszteletes úr palástban szolgálatra indul.

7 kép

Templomi terítőink képei a pataki gyűjteményben
A református liturgiában szerepet kapnak a különféle úrasztali terítők, melyeket szintén megörökített a szentpéteri reformátusságot dokumentáló fotós. A terítők közül kiemelkedő a Lévay József költő által, szülei emlékére adományozott úrasztali terítő, illetve egy másik, felirata szerint Szemere Katától a gyülekezethez jutott darab.
13 kép