A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Gyülekezetünk és templomunk legfontosabb adatai

2021-01-19 /

A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Gyülekezet önálló anyaegyház a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, annak Borsod-Gömöri Egyházmegyéjében.


Lelkipásztorunk: 2019. szeptember 1-étől megüresedett gyülekezetünk lelkészi státusza. E naptól helyettes lelkészként nagytiszteletű Harkai Erzsébet sajóecsegi lelkész szolgál közöttünk, egészen az új nagytemplomi lelkész megválasztásáig.


Lelkészünk ill. parókiánk elérhetőségei:


3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.
Telefon:    48/345-785 (E szám jelenleg üzemen kívül van!!!)


A Gyülekezet hivatalos képviselője, keresztelési, esketési, temetési, lelki gondozási ügyek: Nt. Harkai Erzsébet lelkész: 30/639-2889


Általános tájékoztatás minden hivatalos, ill. személyes ügyben: Paszternák István gondnok: 30/2792272 e-mail: szepmives@gmail.com


Sírhely-megváltás, temetői ügyek: Fazekas Barnabás presbiter: 20/9679266


Pénztár, nem temetői ki- és befizetések: Gergely Istvánné presbiter: 30/4871681


Istentiszteleti alkalmaink: (2019. szeptember 1-étől) minden vasárnap 11.30 órakor


vannak a Templomban ill. a Gyülekezeti teremben. (Az ünnepek - pl. Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, stb. - körüli istentiszteleti rendet rendszeresen hirdetjük a megelőző istentiszteleti alkalmakon, közölni igyekszünk ezen a honlapon, de érdeklódhet róla a Parókián is, személyesen vagy telefonon.)


 


Tisztségviselőink:


Gyülekezetünket a 9 főből + 3 póttagból álló Presbitérium vezeti.


Főgondnokunk: Dr. Kelemen István
Gondnokunk: Paszternák István
Kántorunk: helyettesítő kántorként: Mezey Martina zongoraművész
Parókiánk ill. Gyülekezeti Termünk címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.


Bankszámlaszámunk: 11734200-20003067


Az egyházfenntartói járulék javasolt összege ez évben változatlanul 7500 Ft.


"Javasolt" hiszen sem az egyháztagság, sem az Istennel, vagy a Gyülekezettel való kapcsolat nem pénz kérdése. Természetesen a megjelölt összegnél többet és kevesebbet is fizethet ilyen címen, lehetőségeihez mérten. Ez az Ön lelkiismereti kérdése is. Ugyanakkor - követve a Biblia ilyen irányú, egyértelmű üzenetét - a Magyarországi Református Egyház tagjaként, mindannyiunkra komoly felelősség hárul Gyülekezetünk fenntartása terén.


Az egyházfenntartói járulék összegét a Presbitériumunk állapítja meg.


 


Az egyházfenntartói járulékot többféle módon is befizetheti:
- Személyesen a Parókián (Javasolt!)
- Banki átutalással (Lásd lejjebb!) (Javasolt!)
- A Gyülekezet "járulékszedőjén", Baloghné Tuzson Lenkén keresztül, akit Gyülekezetünk minden évben írásos, lepecsételt Megbízólevéllel lát el. (A járulék-beszedéssel senki mást nem bíztunk meg! Ha másvalaki, vagy ismeretlen személy jelentkezne Önnél ilyen célból, vagy ha bármilyen okból elbizonytalanodna, nyugodtan kérje el a megbítólevelet!)Figyelem! Lehetősége van az egyházfenntartói járulék átutalással való befizetésére. Ez esetben kérjük,  a közlemény rovatba mindenképp írja be nevét, címét és az "efjárulék" szót annak érdekében, hogy befizetését a megfelelő módon számon tarthassuk!


Ugyancsak e számlaszámra várjuk támogatóink nagylelkű adományait is!


 


Gyülekezetünk pontos határai


Ma Sajószentpéteren két református testvérgyülekezet működik: a Nagytemplomi és a Bányai. Ennek megfelelően 1958., a Bányai Gyüelkezet létrejötte óta a város területe is két "missziós területre oszlik meg". A Bányai Gyülekezet annak idején azért jött létre, hogy a Nagytemplomtól már igen messze eső ipartelepek lakosságát gyűjtse maga köré. A határt az alapítók az egykori sajószentpéteri iparvasút vonalán húzták meg, ami nagyjából megegyezik a Parasznyára vivő Vörösmarty utca vonalával (maga az utca még a Nagytemplom területére esik). Így ma a Bányai Gyülekezet területéhez tartozik minden, ezen vonaltól Kazincbarcika felé eső városrész, így pl. a Szabadság-telep és az Ibolya-telep. A város többi része megmaradt a Nagytemplomi Gyülekezet területének.Sajószentpéter központja az 1950-es években. Vastag fekete vonallal jelzik a vasútvonalakat, melyek egy része már megszűnt, nyomvonala mégis máig a két gyülekezet határát képezi.


Azért fontos tudnunk, lakhelyünk szerint a két sajószentpéteri református közösség közül melyik gyülekezet területén lakunk, mert - ha csak kifejezetten nem szeretnénk ezen változtatni - a "területileg illetékes" gyülekezet lelkésze hivatott számunkra a különféle szolgálatokat (keresztelés, hitoktatás, konfirmálás, esketés, temetés) elvégezni.


Ha ezekkel kapcsolatosan kérdése van, keresse bátran gyülekezetünk vezetőit személyesen, vagy a fentebb írt elérhetőségeken!


A Nagytemplomi Gyülekezethez tartozó sajószentpéteri utcák nevei a következőek:


Ady Endre, Alkotmány, Álmos, Arany János, Árpád, Attila, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Bánkút, Bányász, Baross Gábor, Bartók Béla, Batthyány, Bem József, Benedek Elek, Bercsényi, Bethlen Gábor, Bocskai, Bors vezér, Borsodsziráki vízmű, Bükkalja, Dr. Csiba László, Csurgai Árpád, Dankó Pista, Daru, Déryné, Eperjesi, Gábor Áron, Gagarin, Gedely (volt Zalka Máté), Gyöngyvirág, Harica , Hunyadi, Ibolya, Irinyi, Iskolaszög, Jókai Mór, József Attila, Kálvin tér, Kandó Kálmán, Kassai, Katalin, Kazinczy, Kinizsi, Király, Kossuth Lajos (a parasznyai elágazástól, vagyis a Vörösmarty úttól Miskolc felé eső rész), Kölcsey Ferenc, Kuruc, Lévay József, Major köz, Május 1., Margit kapu, Mária, Melinda, Móra Ferenc, Munkácsy Mihály, Pálóczi Mátyás, Patak, Péch Antal, Pécsi Sándor, Petőfi Sándor, Pilta-tanya (=Szuhai Hacienda), Pozsonyi, Radnóti Miklós, Rákóczi Ferenc, Rezeda, Rózsa, Sas (volt Zója), Semmelweis Ignác, Somogyi Béla, Szondi, Táncsics Mihály, Tárna, Thököly Imre, Tizeshonvéd, Tompa Mihály, Tulipán, Váci Mihály, Vörösmarty, Weselényi, Zrínyi Miklós.


A gyülekezeti határok "története"


A Sajószentpéteri Református Gyülekezet a reformáció idején való megalakulásától, természetszerűleg az egész városra kiterjedt, sőt, hatósugara, szellemi kisugárzása jóval túlterjedt e kisváros határain. 1958-ban, amikor az akkor újonnan alakult Sajószentpéter-Bányai Ref. Gyülekezet létrejött, az alapító atyák megegyeztek a két testvér gyülekezet városon belüli határairól is. Ekkor úgy döntöttek, hogy a - ma már nem létező, nagyjából a mai parasznyai úttal párhuzamosan futott - bányai iparvasút nyomvonala mentén választják ketté Sajószentpétert: az attól Kazincbarcika felé eső területen a Bányai-, míg az attól Miskolc felé eső részen a "Sajószentpéteri", mai nevén Nagytemplomi Gyülekezet missziói területe legyen.


A fenti megállapodás óta sok évtized telt el. A város fejlődött, 1958-ban még nem is létező, új lakónegyedek épültek fel: BÉV telep, Szabadság telep, "Lábas-ház" körül kialakult (Semmelweis-utcai) lakótelep, Móra lakótelep. Ugyanakkor a két gyülekezet mérete, városon belüli súlya is az 1958-ashoz képest a visszájára fordult.  Míg kezdetben az ősi Nagytemplomi volt az egyértelműen erősebb, kibocsátó anyaegyház, addig az 1990-es évekre, a városrészek közötti népmozgás és egyéb okok miatt egyértelműen a Bányai Gyülekezet vált mind méret, mind anyagi szempontból erősebbé. Tagsága olykor 4-5-szöröse volt a Nagytemplomiénak, így lélekszámát tekintve az egyházmegye egyik legnagyobb gyülekezetévé fejlődött. Szimbolikusan is hatott, amikor a 1994-ben a gyülekezeteink élén álló lelkész-házaspár a város régi főterén álló, ősi, nagytemplomi parókiáról a Bányai templom mellé építtetett új, modern parókia épületbe költözött át.


A Bányai Gyülekezet (hol természetes, hol pedig nagyon is mesterséges okok miatt) tovább nőtt, a Nagytemplomi egyre csak sorvadt. Így jutottunk el 2004-ig, amikoris a két gyülekezet presbitériumai úgy látták orvosolhatónak a problémát, ha megváltoztatják a két egyházközség közötti történelmi határvonalat. Úgy döntöttek, a határt jóval bejjebb helyezik a Nagytemplomi terület kárára kiterjesztve a Bánya missziós területét. E lépés a két gyülekezet elbillent egyensúlyával kialakult helyzet elismeréseként (más szemszögből: elismertetéseként, kőbe vésési kísérleteként) értékelhető, még akkor is, ha a felosztás 2004-ben a lakosok statisztikáján, kb. 50-50%-os megosztásán alapult.


A Magyarországi Református Egyház Alkotmánya deklarálja minden hívő jogát arra, hogy gyülekezetét szabadon megválassza. Így e jog ma is minden gyülekezeti tagot megillet, szabadon választhatunk a két városi gyülekezet közül. 2004-ben az új "határon túlra kerültek" közül többen írásban is megtették ezt: a Nagytemplom lecsökkent területéről még mindig mintegy 170-en nyilatkoztak úgy, hogy a Bányai gyülekezet tagjai kívánnak lenni. A "túloldalról" körülbelül 20-an "maradtak meg" Nagytemplominak. Mindez mások mellett újabb tetemes anyagi kárral jár(t) a Nagytemplomi Gyülekezet oldalán.


Ez a 2004-es - ma már részünkről elhibázottnak tértékelt - döntés szabta meg Gyülekezeteink határait egészen 2011-ig. Ekkor a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Közgyűlése hivatalosan is kimondta: mivel a 2004-es határmódosító kezdeményezést akkoriban az egyházmegye közgyűlése nem hagyta jóvá (pedig erre az egyház alkotmánya szerint szükséges lett volna annak életbe lépéséhez!) a 2004-es határváltoztatás érvénytelen. Így ma is az 1958-as határok érvényesek a két gyülekezet között. Így végre jogilag is helyreállt a rend, megszűnt az a vitás helyzet, ami sok félreértésre is okot adhatott.Védett műemlék templomunk a Kálvin tér közepén áll. Helyrajzi száma: Sajószentpéter 2455. A védelem típusa: Egyedi műemléki védelem. Műemléki törzsszáma: 1213.


Földrajzi koordinátái (GPS adatok): N 48° 13' 04,88" E 20° 43' 21,18"


A műemlék templom látogatóit...
kérjük, hogy érkezésüket előzetesen egyeztessék lelkipásztorunkkal annak érdekében, hogy egészen biztosan be tudjanak jutni a védett épületbe. Legegyszerűbben közvetlenül a vasárnap délelőtt 10.30-as istentisztelet előtt vagy után tekinthető meg a templombelső. Az épület előzetes bejelentés nyomán akadálymentesen (pl. kerekes székkel) is megközelíthető a torony alatti, nyugati kapun keresztül. A templom körüli parkolás és az épületbe való belépés ingyenes, lehetőség van fénykép és videófelvétel készítésére is. Látogatóink adományait a műemlék felújítására fordítjuk.


Lévay-ház
Templomunk terének nyugati csücskében, a Kálvin tér 43. szám alatt található gyülekezetünk egykori híres tagjának, a miskolci református gimnázium hajdani tanárának, névadójának, a költő Lévay Józsefnek ma műemléki védelem alatt álló egykori háza. Az emléktáblával megjelölt épület, melyben a költő emlékét megelevenítő, kis múzeum működik,  a városi önkormányzat tulajdonában van, működtetéséért a Művelődési és Sportközpont felelős. Az emlékház látogatás előtt, kérjük, egyeztessen időpontot az azt üzemeltető sajószentpéteri művelődési házzal! A múzeum látogatása ingyenes. A Lévay-házról honlapunkon az alábbi címen hosszabb írást talál az Olvasó ide kattintva.Kiállítási enteriőr a Lévay-házban (A kép forrása: www.muemlekem.hu qutatom)


A költő sírja, ami a Nemzeti Sírkert része, a sajószentpéteri református Ótemetőben található, a város feletti dombon. Ide legegyszerűbben a város főutcájáról (Kossuth Lajos u. = 26. sz főút) a Margit kapunál (a SPAR áruház és a szövetkezeti bolt közötti utcán) letérve, az aszfaltút kanyargását követve, mintegy 500 méteres
sétát téve juthatunk el. Ugyanez a Nagytemplomtól vagy a Lévay-háztól is elérhető egy maximum 15-20 perces, nem megterhelő sétaúttal. (Természetesen gépkocsival is megközelíthető a helyszín!) A ma is használt temető egész nap szabadon látogatható. Ugyane temetőben - némi bóklászás és keresgetés után - meglelhetjük a Vadászy református lelkészcsalád - sajnos teljesen szétrombolt - sírját is.